Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Antiinflammatorika (NSAID)

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Antiinflammatorika (NSAID) prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID har en måttlig effekt på smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Det finns risk för biverkningar. Åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med paracetamol och opioider förutsatt att NSAID kan rekommenderas även med hänsyn till viss risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se