Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS har en låg effekt på smärta och låg effekt på gapförmåga och därmed en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt och inte är kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se