Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Rörelseträning

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Rörelseträning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rörelseträning (käkrörelser med och utan motstånd, koordinations- och hållningsövningar för käken) har en låg till måttlig effekt på smärta och låg effekt på gapförmåga och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se