Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Paracetamol

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Paracetamol prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Paracetamol har en låg till måttlig effekt på smärta och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt men inte är kostnadseffektiv i jämförelse med NSAID, förutsatt att NSAID kan rekommenderas (med tanke på risk för biverkningar). Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se