Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling)

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa, och 3 är då den högsta möjliga rangordningen. Kvalificerat rådgivande samtal har måttlig effekt på smärta och nedstämdhet och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se