Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Bettskena

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Bettskena prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskena har en måttlig effekt på smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Det finns viss risk finns för icke önskvärda sidoeffekter vid användning av partiella skenor (exempelvis relaxerings och NTI skena). Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se