Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor, vuxna – Fissurförsegling med glasjonomercement

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor har åtgärden Fissurförsegling med glasjonomercement prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fissurförsegling med glasjonomerbaserade material har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Förseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se