Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridgel i skena dagligen

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries med risk för progression har åtgärden Fluoridgel i skena dagligen prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluoridgel i skena har en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Fluoridgelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se