Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi, vuxna – Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Vid tillståndet eller populationen Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har åtgärden Capsaicinkräm eller Lidokainsalva prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Topikal behandling med Capsaicin eller Lidokainkräm har låg till måttlig effekt på smärta och därmed viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg per vunnen effekt men åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med antiepileptika till följd av en något sämre effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se