Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning, vuxna – Antiinflammatorika (NSAID)

Vid tillståndet eller populationen Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning har åtgärden Antiinflammatorika (NSAID) prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID har låg till måttlig effekt på smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se