Handikappande kronisk käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som inte lindrats efter reversibel behandling, vuxna – Käkledskirurgi

Vid tillståndet eller populationen Handikappande kronisk käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som inte lindrats efter reversibel behandling har åtgärden Käkledskirurgi prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Käkledskirurgi har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt på lång sikt är måttlig med beaktande av att det är ett fåtal patienter som avses. Behandlingsalternativen är få. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se