God oral hälsa, barn och vuxna – Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling

Vid tillståndet eller populationen God oral hälsa har åtgärden Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling har god effekt på individens delaktighet och autonomi och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Effekt av åtgärd har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se