Furkationsinvolverad tand, grad II–III (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rotseparation eller rotresektion

Vid tillståndet eller populationen Furkationsinvolverad tand, grad II–III (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) har åtgärden Rotseparation eller rotresektion prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Rotresektion innebär en måttligt minskad risk för framtida tandförluster och därmed finns en viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se