Furkationsinvolverad tand, grad II (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) som tillägg till lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Furkationsinvolverad tand, grad II (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) har åtgärden Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) som tillägg till lambåkirurgi prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Rekonstruktiva behandlingar i samband med furkationsinvolverade tänder har en låg effekt och en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. För underkäksmolaren kan en viss möjlighet till effekt finnas förutsatt att defekten är väl avgränsad och begränsad i omfattning men för överkäksmolaren är prognosen för behandling sämre. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är mycket hög. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se