Friändstandlöshet som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd bro med extension

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Tandstödd bro med extension prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro med extension har en låg till måttlig överlevnad. Överlevnaden är sämre jämfört med en tandstödd bro utan extension. Kostnaden har bedömts låg till måttlig per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se