Friändstandlöshet som ger funktionsstörning, vuxna – Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro har mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Rotresorption på de distaliserade tänderna förekommer. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se