Förhöjd risk för kronkaries – Natriumfluoridlösning 0,2% dagligen

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för kronkaries har åtgärden Natriumfluoridlösning 0,2% dagligen prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig sköljning med en hög koncentration natriumfluoridlösning har en låg till måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se