Förhöjd risk för kronkaries, vuxna – Fluoridtuggummi flera gånger dagligen

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för kronkaries har åtgärden Fluoridtuggummi flera gånger dagligen prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluoridtuggummi ger låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se