Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Fyllningsterapi glasjonomer

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Fyllningsterapi glasjonomer prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fyllning med glasjonomer har en låg till måttlig överlevnad. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv i jämförelse med komposit/kompositinlägg. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se