Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning – Fyllningsterapi glasjonomer, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Fyllningsterapi glasjonomer prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fyllning med glasjonomer har en låg till måttlig överlevnad. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv i jämförelse med komposit/kompositinlägg. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se