Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt, vuxna – Ocklusal korrigering

Vid tillståndet eller populationen Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt har åtgärden Ocklusal korrigering prioritet icke_gora

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusal korrigering riskerar att förvärra tillståndet och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Åtgärden har rekommendationen icke-göra trots att det saknas vetenskapligt stöd. Socialstyrelsens motivering är att åtgärden oftast innebär en irreversibel påverkan och skaderisk och att tillståndet i första hand bör behandlas med andra behandlingsalternativ.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se