Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt, vuxna – Bettskena

Vid tillståndet eller populationen Dysocklusion som inte kan verifieras kliniskt har åtgärden Bettskena prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskena bedöms ge mer nytta än olägenhet och kan även användas som en del i utredning av tillståndet. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se