Boende på vård- och omsorgsboende, vuxna som behöver särskilt stöd – Daglig fluoridtillförsel i grupp som tillägg till individuell munhygienrutin

Vid tillståndet eller populationen Boende på vård- och omsorgsboende, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Daglig fluoridtillförsel i grupp som tillägg till individuell munhygienrutin prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar huvudsakligen till att förebygga karies, som har en stor svårighetsgrad. Patientgruppen har dock en varierande grad av ohälsa i munnen. Tillståndet bedöms därför sammantaget ha en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan bidra till att fler får möjlighet till daglig flouridtillförsel, och är ett komplement till andra åtgärder. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se