Behov av assisterad daglig munvård, vuxna som behöver särskilt stöd – Långsiktig och kontinuerlig utbildning i munvård, kombinerad med praktisk träning och handledning, för vård- och omsorgspersonal - i samverkan med kommuner, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Behov av assisterad daglig munvård, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Långsiktig och kontinuerlig utbildning i munvård, kombinerad med praktisk träning och handledning, för vård- och omsorgspersonal - i samverkan med kommuner prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och 1 är då högsta möjliga rangordning. Det råder konsensus bland experter om att åtgärden bidrar till bibehållen eller förbättrad munhälsa och livskvalitet. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är begränsat, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se