Barn med nyerupterade kariesfria permanenta kindtänder (molarer) – Fissurförsegling av ocklusalytan som primärprevention

Vid tillståndet eller populationen Barn med nyerupterade kariesfria permanenta kindtänder (molarer) har åtgärden Fissurförsegling av ocklusalytan som primärprevention prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga karies. Detta tillstånd har en stor svårighetsgrad, och barnen bedöms ha en liten risk att drabbas av det. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara liten, och 7 är då högsta möjliga rangordning. Som generell åtgärd för alla barn bedöms fissurförsegling ha en likvärdig effekt som fluoridlack, men till en hög kostnad per vunnen effekt. Fissurförsegling kan vara ett bra alternativ i vissa fall, efter en individuell riskbedömning (till exempel för barn med hög risk för karies som inte besöker tandvården regelbundet).

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se