Barn 9-13 år – Systematiskt arbetssätt för att diagnostisera eruptionsstörningar av hörntänder

Vid tillståndet eller populationen Barn 9-13 år har åtgärden Systematiskt arbetssätt för att diagnostisera eruptionsstörningar av hörntänder prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden bidrar till att säkerställa att barn med eruptionsstörningar diagnostiseras. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.
Kommentar: Ett systematiskt arbetssätt innebär att det finns dokumenterade rutiner för tidig diagnostik och att de tillämpas, under ledning av den patientansvariga tandläkaren.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se