Barn, 6-15 år, i riskområden – Regelbunden fluoridsköljning i skolan, på initiativ av tandvården, i samverkan med skolan

Vid tillståndet eller populationen Barn, 6-15 år, i riskområden har åtgärden Regelbunden fluoridsköljning i skolan, på initiativ av tandvården, i samverkan med skolan prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga ohälsa, såsom karies. Detta tillstånd har en stor svårighetsgrad, och barnen bedöms ha en mycket stor risk att drabbas av det. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara stor, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden minskar troligen antalet nya kariesskador, liksom kariesangrepp på ytnivå och tandnivå, jämfört med ingen åtgärd. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Kommentar: Med riskområde menar vi i dessa riktlinjer ett område där invånarna generellt har hög risk för dålig munhälsa. Riskområden är oftast områden med låg socioekonomisk status, det vill säga där en stor del av invånarna har låg inkomst och kort utbildning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se