Barn 2-5 år som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva och besöker tandvården – Familjestödsprogram

Vid tillståndet eller populationen Barn 2-5 år som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva och besöker tandvården har åtgärden Familjestödsprogram prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Familjestödsprogram ger en liten effekt på intaget av grönsaker, sötade drycker och snabbmat för barn med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet. Socialstyrelsen bedömer att effekten även kan gälla barn som behöver ändra matvanor för att få bättre munhälsa. Åtgärden bedöms också vara kostnadseffektiv.
Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018), där den gäller barn med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet generellt, men i tandvården fokuserar personalen på delen om ohälsosamma matvanor. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se