Barn, 0-6 år, i riskområden – Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor

Vid tillståndet eller populationen Barn, 0-6 år, i riskområden har åtgärden Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga ohälsa, såsom karies. Detta tillstånd har en stor svårighetsgrad, och barnen bedöms ha en mycket stor risk för att drabbas. Den sammanvägda svårighetsgraden är därför stor, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden ökar barnens möjligheter att utveckla levnadsvanor som främjar god munhälsa och allmän hälsa genom livet. Kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kommentar: Med riskområde menar vi i dessa riktlinjer ett område där invånarna generellt har hög risk för dålig munhälsa. Riskområden är oftast områden med låg socioekonomisk status, det vill säga där en stor del av invånarna har låg inkomst och kort utbildning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se