Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment – Luckslutning med ortodontisk apparatur, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment har åtgärden Luckslutning med ortodontisk apparatur prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Luckslutning har en måttlig till god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan .Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig till hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se