Återkommande käkledsluxation, vuxna – Öppen kirurgi, förlängning av tuberkulum artikulare

Vid tillståndet eller populationen Återkommande käkledsluxation har åtgärden Öppen kirurgi, förlängning av tuberkulum artikulare prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Öppen kirurgi, förlängning av tuberkulum artikulare har god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden innebär en stor risk för komplikationer. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se