Akut käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom, vuxna – Ocklusal korrigering

Vid tillståndet eller populationen Akut käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom har åtgärden Ocklusal korrigering prioritet icke_gora

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Erfarenhet ger att ocklusal korrigering är skadlig vid ett akut tillstånd och därför inte bör utföras. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Åtgärden har rekommendationen icke-göra trots att det saknas vetenskapligt stöd. Socialstyrelsens motivering är att åtgärden oftast innebär en irreversibel påverkan och skaderisk om inte inflammationen först behandlas med bättre behandlingsalternativ. Dessutom bedöms det från ett etiskt perspektiv inte möjligt att genomföra kliniska studier för aktuell frågeställning.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se