Tidig reumatoid artrit  – Ultraljudsundersökning av lederosioner i händer och fötter för att bedöma risken för utveckling av ledskador

Vid tillståndet eller populationen Tidig reumatoid artrit bör åtgärden Ultraljudsundersökning av lederosioner i händer och fötter för att bedöma risken för utveckling av ledskador endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt. Det pågår studier på området.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se