Reumatoid artrit eller psoriasisartrit med nedsatt funktion i händerna – Strukturerad individanpassad handträning med handledning

Vid tillståndet eller populationen Reumatoid artrit eller psoriasisartrit med nedsatt funktion i händerna har åtgärden Strukturerad individanpassad handträning med handledning prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en liten men kliniskt relevant effekt, som innebär en stor nytta för patienten.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se