Etablerad reumatoid artrit, remission eller låg sjukdomsaktivitet efter behandling med biologiskt DMARD-läkemedel – Dosminskning av biologiskt DMARD-läkemedel följt av utsättning

Vid tillståndet eller populationen Etablerad reumatoid artrit, remission eller låg sjukdomsaktivitet efter behandling med biologiskt DMARD-läkemedel bör åtgärden Dosminskning av biologiskt DMARD-läkemedel följt av utsättning endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt. Det pågår studier på området.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se