Vuxna som ska genomgå en operation och som röker – Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av vareniklin till vuxna som ska genomgå operation och som röker.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har måttlig till stor effekt på rökstopp inför operation, men det finns risk för biverkningar. Det finns andra åtgärder som har bättre effekt.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Rökning – kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg av nikotinersättningsmedel

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg av nikotinläkemedel eller läkemedel för rökavvänjning (vareniklin), för vuxna som ska genomgå en operation, påverkar både resursfördelning och organisation. Det eftersom hälso- och sjukvården behöver avsätta mer tid för detta. Myndigheten bedömer att hälso- och sjukvården behöver öka antalet kvalificerat rådgivande samtal till denna grupp med omkring 29 000 samtal per år. Detta innebär en ökad kostnad på omkring 181 miljoner kronor för hälso- och sjukvården på nationell nivå per år. Till detta tillkommer kostnader för receptfria nikotinläkemedel som individen står för själv. Uppföljningen av de föregående nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder visar att omkring 6 procent av patienterna som skulle genomgå en operation rökte. Av dessa hade omkring 4 procent mottagit en åtgärd för sitt tobaksbruk under året [1]. Under 2015 opererades 412 000 personer inom den slutna vården [2]. Mot bakgrund av att omkring 11 procent av befolkningen röker [3] gör Socialstyrelsen bedömningen att antalet kvalificerat rådgivande samtal inför operation till personer som röker behöver öka med omkring 29 000 personer per år. Hälso- och sjukvården kan anvisa nikotinläkemedel som tillägg till samtal vid rökavvänjning för att minska abstinensbesvär. För nikotinläkemedel (exempelvis tuggummi, sugtabletter och depotplåster) står individen själv för kostnaden. Läkemedel som innehåller vareniklin är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. Hälso- och sjukvården bär därmed del av behandlingskostnaden för vareniklin. En behandlingsepisod motsvarande 8 veckor inför operation och dosering enligt förpackningsrekommendation kostar omkring 1400 kronor för vareniklin och 3500 kronor för en kombination av nikotinplåster och nikotintuggummi. Om hälften av personer som ska opereras förskrivs vareniklin och hälften använder nikotintuggummi och nikotinplåster motsvarar det en total kostnad på omkring 70 miljoner kronor per år. Hälso- och sjukvården bär maximalt 20 miljoner kronor av detta och då utifrån att alla som får vareniklin fullt ut subventioneras eftersom de nått taket för högkostnadsskyddet under behandlingsperioden.

Referenser

  1. Sjukdomsförebyggande metoder : rekommendationer, bedömningar och sammanfattning : nationella riktlinjer - utvärdering 2014. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
  2. Statistikdatabas för operationer i sluten vård 2015. Socialstyrelsen; 2017.
  3. Tobaksvanor - Nationella tidsserier. Folkhälsomyndigheten; 2016.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se