Vuxna med särskild risk som snusar dagligen – Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till vuxna med särskild risk som snusar dagligen.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Nikotinläkemedel har liten tilläggseffekt på tobaksstopp men det finns risk för biverkningar.
Kommentar: Eftersom nikotinet i snus ersätts med nikotin i annan form är det viktigt att sätta ut behandlingen. Åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se