Unga under 18 år som använder tobak – Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Hälso- och sjukvården kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till unga under 18 år som använder tobak.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor tilläggseffekt på rökstopp, men det finns risk för biverkningar.
Kommentar: Rekommendationerna baseras på vetenskapliga underlag för rökning då det saknas studier gällande snusning.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se