Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling – Minimalinvasiv kirurgisk ablation

Vid tillståndet eller populationen Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling bör åtgärden Minimalinvasiv kirurgisk ablation endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Underlaget är begränsat på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se