Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling – Maze-kirurgi (full-maze) oavsett lesionsteknik

Vid tillståndet eller populationen Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling har åtgärden Maze-kirurgi (full-maze) oavsett lesionsteknik prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och det vetenskapliga underlaget för åtgärden är starkare än det för minimalinvasiv kirurgisk ablation.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se