Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha intermediär operationsrisk – Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI)

Vid tillståndet eller populationen Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha intermediär operationsrisk har åtgärden Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden medför minskad risk för död, stroke, njurskada och livshotande blödning jämfört med öppen klaffkirurgi. Det vetenskapliga underlaget är måttligt starkt till starkt. Långtidsstudier saknas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se