Tidigare hjärtinfarkt, stabilt skede – Långtidsbehandling med rivaroxaban som tillägg till acetylsalicylsyra

Vid tillståndet eller populationen Tidigare hjärtinfarkt, stabilt skede har åtgärden Långtidsbehandling med rivaroxaban som tillägg till acetylsalicylsyra prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.
Åtgärden innebär en måttligt sänkt risk för MACE (major adverse cardiovascular events) och för total dödlighet. Samtidigt innebär åtgärden en måttligt ökad risk för allvarlig blödning.
Kostnaden är låg per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart acetylsalicylsyra.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se