Symtomgivande paroxysmalt förmaksflimmer trots försök med rytmreglerande läkemedelsbehandling – Kateterablation

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande paroxysmalt förmaksflimmer trots försök med rytmreglerande läkemedelsbehandling har åtgärden Kateterablation prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad och alternativa behandlingar saknas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se