Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer – Rytmreglering med sotalol

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer har åtgärden Rytmreglering med sotalol prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden ger en ökad risk för förtida död och det finns alternativa behandlingar som har bättre effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se