Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer – Rytmreglering med flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika)

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, förmaksflimmer har åtgärden Rytmreglering med flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Effekten på återfall i förmaksflimmer är god och biverkningarna färre än för alternativa behandlingar. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten på mortalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se