Symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp – Peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp har åtgärden Peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på sinusrytm men inte på mortalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se