Stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlsjukdom, och beräknat eller uppskattat SYNTAX score > 22 eller diabetes – Kranskärlskirurgi

Vid tillståndet eller populationen Stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlsjukdom, och beräknat eller uppskattat SYNTAX score > 22 eller diabetes har åtgärden Kranskärlskirurgi prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har bättre effekt än PCI vid tillståndet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se