Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen – Läkemedelsballong i samband med PCI

Vid tillståndet eller populationen Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen har åtgärden Läkemedelsballong i samband med PCI prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden. Det finns effektiva och bättre dokumenterade alternativa behandlingar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se