ST-höjningsinfarkt utan kardiogen chock – PCI av icke-infarktrelaterade kärl i samband med primär PCI

Vid tillståndet eller populationen ST-höjningsinfarkt utan kardiogen chock bör åtgärden PCI av icke-infarktrelaterade kärl i samband med primär PCI endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är begränsat eller otillräckligt för viktiga effektmått. Det pågår internationella studier varav en är skandinavisk.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se