ST-höjningsinfarkt – GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI

Vid tillståndet eller populationen ST-höjningsinfarkt har åtgärden GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad men det finns andra åtgärder som har bättre risk-nytta-profil.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se