ST-höjningsinfarkt – Bolusinjektion med GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI

Vid tillståndet eller populationen ST-höjningsinfarkt bör åtgärden Bolusinjektion med GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se